Corkstraat 46, 3047AC, Rotterdam 010 226 11 07
ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden


Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Dvo reclame en een opdrachtgever, waarop Dvo reclame deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.


Artikel 2. Offertes


De door Dvo reclame gemaakte offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven. Dvo reclame is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.


Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst


1. Dvo reclame zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.


2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Dvo reclame het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.


3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dvo reclame aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dvo reclame worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dvo reclame zijn verstrekt, heeft Dvo reclame het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.


4. Dvo reclame is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Dvo reclame is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.


5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Dvo reclame de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.


Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn


Een overeengekomen termijn voor de uitvoering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Dvo reclame derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.


Elk contract is op basis van minimaal 1 jaar. Onderhoudscontracten zitten vast bij de website.


Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst


1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.


2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dvo reclame zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.


3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Dvo reclame de opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Dvo reclame daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.


4. In afwijking van lid 3 zal Dvo reclame geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg ís van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.


Artikel 6. Geheimhouding


Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatíe geldt als vertrouwelijk als dít door de andere partij is medegedeeld of als dít voortvloeit uit de aard van de informatie.


Artikel 7. Intellectuele eigendom


1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Dvo reclame zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.


2. Alle door Dvo reclame verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Dvo reclame worden verveelvoudígd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.


3. Dvo reclame behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 8. Eigendomsbepaling


1. Alle door Dvo reclame geleverde en zich bij/onder de opdrachtgever bevindende zaken of ontwerpen blijven eigendom van Dvo reclame.


2. Eventuele ontwikkelde applicaties, het Content Management Systeem en/of broncode van websites blijven eigendom van Dvo reclame. In geen geval kan de opdrachtgever inzage krijgen in de broncode of databasestructuur van de toepassing. Na een eventuele stopzetting van de samenwerking mag de opdrachtgever onder geen beding nog gebruik maken van de door Dvo reclame ontwikkelde broncode.


3. De data die door de opdrachtgever in de database en op de webservers worden opgeslagen, blijven te al en tijden eigendom van de opdrachtgever. Dvo reclame mag en zal deze op geen enkele manier gebruiken voor eigen doeleinden, noch doorgeven aan derden.


4. Indien de samenwerking door één van de partijen wordt stopgezet en al de openstaande facturen voldaan zijn, zal Dvo reclame de opdrachtgever een elektronische lijst (in Excel of tekstbestand al naar gelang de keuze van de opdrachtgever) bezorgen met alle gegevens van de opdrachtgever uit de database waarna Dvo reclame deze gegevens permanent zal verwijderen. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de andere gegevens opgeslagen op de webservers.


5.Onder websites dient ‘Designed by Dvo reclame’ te staan.(hyperlink)  Indien er een overeenkomst is ondertekend dat Dvo reclame afstand doet van het werk.


De algemene-voorwaarden staan tevens op https://www.dvoreclame.nl/algemene-voorwaarden


Artikel 9. Opzegging


1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.


2. In geval van tussentijdse opzegging heeft DVO reclame naast vergoeding van gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging. Bij een tussentijdse opzegging worden gemaakte kosten op geen enkele wijze vergoed of gecrediteerd


Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst


De vorderingen van Dvo reclame op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:


– na het sluiten van de overeenkomst aan Dvo reclame ter kennis gekomen omstandigheden geven Dvo reclame goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;


– indien Dvo reclame de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.


In de genoemde gevallen is Dvo reclame bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Dvo reclame schadevergoeding te vorderen.


lndien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Dvo reclame zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Dvo reclame bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 11. Gebreken: klachttermijnen


1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Dvo reclame.


2. Indien een klacht gegrond is zal Dvo reclame de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Dvo reclame slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15. (Aansprakelijkheid).


3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.


Artikel 12. Honorarium


1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.


2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW en kosten van derden.


3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Dvo reclame, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.


4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, kosten van derden.


5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.


6. Indien Dvo reclame met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Dvo reclame niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: Dvo reclame mag stijgingen in de loon- en materiaalkosten doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.


7. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.


Artikel 13. Betaling


1 . Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar op de factuur vermelde bankrekening.


Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een wettelijke rente verschuldigd.


2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.


3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.


Artikel 14. Incassokosten


1. Is de opdrachtgever ín gebreke of ín verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval ís de opdrachtgever verschuldigd:


– over de eerste € 6.500,- 15%


– over het meerdere tot € 13.000,- 10%


– over het meerdere tot € 32.500,- 8%


– over het meerdere tot € 130.000,- 5%


– over het meerdere 3%


Indien Dvo reclame aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 2. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer de door de opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voorzover de opdrachtgever aan toont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de opdrachtnemer en de opdracht gever met betrekkíng tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.


Artikel 15. Aansprakelijkheid


1. De aansprakelijkheid van Dvo reclame is beperkt tot het bedrag van het verschuldigde honorarium, bij opdrachten met een langere looptijd verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden níet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Dvo reclame of haar leidinggevende ondergeschikten. De clausule bevat een algemene beperking tot een bepaald vastgesteld bedrag. Er zijn nuanceringen mogelijk:


– de aansprakelijkheid voor de gedragingen van bepaalde personen is beperkt of uitgesloten;


– de aansprakelijkheid voor bepaalde vormen van níet-nakoming is beperkt (bijvoorbeeld een andere aansprakelijkheidslimiet voor niet of te late nakoming dan voor gebrekkige nakoming);


– de aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade is beperkt of uitgesloten (bijvoorbeeld: een andere aansprakelijkheidslímiet voor personenschade dan voor zaakschade of zuivere vermogensschade, zoals stagnatieschade, winstderving enz.).


Artikel 20. Correcties


De ondertekende van de opgestelde offerte heeft het recht op de aangegven correctie rondes op de kosten van Dvo reclame. Correcties hierbuiten zullen worden doorgefactureerd op basis van het uurloon. (€65,00 ex btw per uur) Correcties in de door de ondertekende aangeleverde bestanden worden direct doorberekend.


Artikel 21. Toepasselijk recht


Op elke overeenkomst tussen Dvo reclame en de opdrachtgever is Nederlands recht van


toepassing.


Artikel 22. Wijziging van de voorwaarden


Dvo reclame is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Dvo reclame zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.


Artikel 23: Aanbetaling


Dvo reclame hanteert bij offertes boven de €250,- een 40% vooraf betaling voor het starten van de opdracht. Bij bestelling van drukwerk, moeten de kosten van het drukken volledig van te voren worden over gemaakt. Het bedrag dient binnen 7 dagen na het tekenen van de offerte overmaakte te worden. Bij langdurige projecten factureert Dvo reclame 75% een maand na ondertekening en 100% na een jaar.


Artikel 24: Hosting


Het standaard hosting pakket van €69,60 ex btw  (pakket 1 ) per jaar bevat 2500mb aan schijfruimte en 6500mb aan dataverkeer. Het dataverkeer wordt elke maand gereset. Mocht er een constante overschrijding zijn van het dataverkeer  of schijfruimte langer dan 2 weken, wordt het pakket automatisch verhoogd naar het 5000mb schijfruimte en  13000mb dataverkeer pakket van €139,20 ex btw (pakket 2) er vind dan 1 malig een extra betaling van €69,60 ex btw plaats, mocht na een jaar het verbruik weer binnen pakket 1 vallen, worden enkel die kosten berekend.


Cookies


“Wat is een cookie?Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”


“Gebruik van permanente cookiesMet behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.”


“Gebruik van sessie cookiesMet behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.”


“Google Analytics Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel/niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”


 


 

×

Klik hieronder op onze support medewerkers om de chat te starten

× Hoe kunnen we je helpen?